Georges DUTTER ???? IMDB
 
     

TOP   

Georges DUTTER Georges DUTTER Georges DUTTER  

1977

1985

1993

 
Yves BOISSET Dino RISI Alain RESNAIS  
       
Un taxi mauve Le fou de guerre Smoking   /   No smoking  
The purple taxi Madman at war Smoking   /   No smoking  
  Scemo di guerra    
     

TOP