S.......   -   Liste PersonnalitÚ / Personnality List
SA       SAB - SAC - SAD - SAG - SAI - SAK - SAL - SAM - SAN - SAP - SAR - SAT - SAU - SAV - SAY
 
     

           SAB

TOP      

                                Saba

 

       Jean-Pierre   SABAR       ( ???? )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

           SAC

TOP      

                                Sacc

 

       Antonio   SACCHINI       ( 1734 - 1786 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

                                Sack

 

       Howard   SACKLER       ( 1929 - 1982 )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

           SAD

TOP      

                                Sado

 

       Isabelle   SADOYAN       ( ???? )     O

GO       ( Film -   19   - Movie )

           SAG

TOP      

                                Sage

 

       Marianne   S─GEBRECHT       ( 1945 )     O

GO       ( Film -   4   - Movie )

           SAI

TOP      

                                Sain

 

       H F   SAINT       ( ???? )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

 

 

       Dominique   SAINT-ALBAN       ( ???? )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

 

 

       Daniel   SAINT-HAMONT       ( 1944 )     O O O

GO       ( Film -   11   - Movie )

 

 

       Louis   SAINT-LOUIS       ( ???? )     O O

GO       ( Film -   3   - Movie )

 

 

       Xavier   SAINT-MACARY       ( 1948 - 1988 )     O

GO       ( Film -   12   - Movie )

 

 

       Martin   SAINT-PIERRE       ( ???? )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

 

 

       Camille   SAINT-SA╦NS       ( 1835 - 1921 )     O

GO       ( Film -   6   - Movie )

 

 

       SAINTE-COLOMBE       ( 1630 - 1701 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

           SAK

TOP      

                                Saka

 

       Ryuichi   SAKAMOTO       ( 1952 )     O O O

GO       ( Film -   5   - Movie )

           SAL

TOP      

                                Salf

 

       Pierre-Henry   SALFATI       ( 1953 )     O O

GO       ( Film -   1   - Movie )

                                Sali

 

       Antonio   SALIERI       ( 1750 - 1825 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

                                Salo

 

       Jean-Paul   SALOM╔       ( 1960 )     O O

GO       ( Film -   1   - Movie )

                                Salv

 

       Pierre   SALVADORI       ( 1964 )     O O

GO       ( Film -   1   - Movie )

 

 

       Renato   SALVATORI       ( 1933 - 1988 )     O

GO       ( Film -   3   - Movie )

           SAM

TOP      

                                Sami

 

       Catherine   SAMIE       ( 1933 )     O

GO       ( Film -   7   - Movie )

                                Samp

 

       Joe   SAMPLE       ( 1939 )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

           SAN

TOP      

                                Sanb

 

       David   SANBORN       ( 1945 )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

                                Sand

 

       Dominique   SANDA       ( 1948 )     O

GO       ( Film -   9   - Movie )

 

 

       Barry   SANDLER       ( ???? )     O O

GO       ( Film -   2   - Movie )

 

 

       Stefania   SANDRELLI       ( 1946 )     O

GO       ( Film -   8   - Movie )

 

 

       Julian   SANDS       ( 1958 )     O

GO       ( Film -   6   - Movie )

                                Sant

 

       Hugo   SANTIAGO       ( 1939 )     O O

GO       ( Film -   1   - Movie )

 

 

       JoŰl   SANTONI       ( 1943 )     O O O

GO       ( Film -   2   - Movie )

           SAP

TOP      

                                Sape

 

       David   SAPERSTEIN       ( 1937 )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

           SAR

TOP      

                                Sara

 

       Susan   SARANDON       ( 1946 )     O

GO       ( Film -   12   - Movie )

                                Sard

 

       Philippe   SARDE       ( 1945 )     O

GO       ( Film -   81   - Movie )

                                Sarg

 

       Alvin   SARGENT       ( 1931 )     O

GO       ( Film -   6   - Movie )

           SAT

TOP      

                                Sati

 

       Erik   SATIE       ( 1866 - 1925 )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

           SAU

TOP      

                                Saur

 

       Carlos   SAURA       ( 1932 )     O O O

GO       ( Film -   8   - Movie )

                                Saut

 

       Claude   SAUTET       ( 1924 - 2000 )     O O O

GO       ( Film -   9   - Movie )

                                Sauv

 

       Didier   SAUVEGRAIN       ( ???? )     O

GO       ( Film -   10   - Movie )

           SAV

TOP      

                                Sava

 

       John   SAVAGE       ( 1949 )     O

GO       ( Film -   8   - Movie )

       Peter   SAVAGE       ( 1921 - 1981 )     O O O

GO       ( Film -   2   - Movie )

 

 

       Jordi   SAVALL       ( 1941 )     O

GO       ( Film -   2   - Movie )

                                Savi

 

       Tad   SAVINAR       ( ???? )     O

GO       ( Film -   1   - Movie )

           SAY

TOP      

                                Saye

 

       Leo   SAYER       ( 1948 )     O

GO       ( Film -   3   - Movie )

          

TOP